Nowości 4F w Międzyzdrojach

Parking przy ulicy Krótkiej – koniec strat finansowych dla Gminy Międzyzdroje

Temat parkingu przy ulicy Krótkiej w Międzyzdrojach od dawna jest powodem do dyskusji i wzbudza kontrowersje – czy prowadzone obecnie, uzasadnione? W 2009 r. Gmina Międzyzdroje oddała teren w dzierżawę na okres 10 lat z przeznaczeniem na budowę ogólnodostępnego parkingu. Umowa obowiązywała do dnia 30 kwietnia 2019 r.

Dotychczasowy dzierżawca (Marian B., FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA „AUTOKOM”), niestety nie uzyskał pozwolenia na budowę do końca okresu dzierżawy – parking nie został więc zorganizowany zgodnie z tym, co zapisane zostało w w/w umowie. Co więcej – nie da się ukryć, że gmina nie miała z tego tytułu niemal żadnych zysków. Wręcz przeciwnie. Można odnieść wrażenie, że uiszczany przez dotychczasowego dzierżawcę czynsz był niemal symboliczny – roczny czynsz dzierżawny wynikający z wygasłej umowy dzierżawy z uwzględnieniem waloryzacji w 2018 r. (ostatni pełny rok obowiązywania umowy) wyniósł 33.767,59 zł netto + VAT 23% = 41.534,14 zł brutto). Ustalenie niskiego czynszu za dzierżawę podyktowane było nałożonym na dzierżawcę obowiązkiem wybudowania parkingu ze środków własnych. Było to swoiste ,,wyjście naprzeciw” dzierżawcy, aby mógł zrealizować zaplanowane w związku z parkingiem inwestycje, chociaż do samego końca umowy dzierżawy dzierżawca nie wywiązał się z nałożonego obowiązku. Zapadła więc decyzja, że po zakończeniu okresu dzierżawy Gmina we własnym zakresie podejmie działania w celu uruchomienia na tym terenie parkingu miejskiego. Dotychczasowy dzierżawca był o tej decyzji informowany przez Gminę jeszcze przed zakończeniem umowy oraz o obowiązku wydania terenu w przewidywanym w umowie terminie. Niestety, pomimo wezwań Gminy, dotychczasowy dzierżawca uchylał się od podjęcia tego działania i dalej prowadził na tym terenie działalność parkingową, pozyskując, jak się można domyślać, znaczne korzyści finansowe.

Z tego względu Gmina skierowała powództwo o wydanie na drodze postępowania sądowego, które zakończyło się pod koniec 2020 r. prawomocnym wyrokiem Sądu, nakazującym wydanie nieruchomości Gminie Międzyzdroje. Ostatecznie gmina odzyskała teren w dniu 4 grudnia 2020 r. Oznacza to, że dotychczasowy dzierżawca bezumownie użytkował teren i czerpał z niego zyski bez zgody Gminy jeszcze przez okres 19 miesięcy po zakończeniu umowy, nie wnosząc czynszu z tego tytułu, co naraziło Gminę na kolejne straty finansowe. W związku z powyższym Gmina skierowała przeciwko dzierżawcy do Sądu dwa powództwa o zapłatę wynagrodzenia za korzystanie z nieruchomości bez tytułu prawnego. Pierwsze na kwotę 161.000 zł – za okres 01.05.2019 r. – 30.06.2020 r. (wyrok nieprawomocny, w I instancji – sąd zasądził kwotę 105.800,00 zł wraz z odsetkami) oraz drugie powództwo na kwotę 52.000 zł – za okres od 01.07.2020 r. – 03.12.2020 r. (do dnia wydania nieruchomości). Tu brak jest jeszcze rozstrzygnięcia sądu w tym przedmiocie.

Warto zaznaczyć, że jeszcze w trakcie postępowania sądowego Rada Miejska w Międzyzdrojach na sesji w dniu 29 marca 2019 r. podjęła uchwałę nr VII/87/19 w sprawie ustalenia zasad korzystania z parkingów niestrzeżonych zlokalizowanych na terenach nie będących drogami publicznymi oraz sposobu pobierania i wysokości opłat za parkowanie pojazdów na tych parkingach oraz kolejną uchwałę w tym przedmiocie nr XXXV/431/21 z dnia 18 maja 2021 r., w celu realizacji zamierzenia prowadzenia parkingu miejskiego na tym terenie. Po przeanalizowaniu możliwości Gminy prowadzenia we własnym zakresie parkingu, w związku ze zbliżającym się sezonem letnim 2021 r. podjęta została decyzja o oddaniu terenu przy ul. Krótkiej w użyczenie spółce gminnej NOWE CENTRUM sp. z o.o. w celu udostępniania przez spółkę miejsc postojowych. Spółka prowadzi działalność na tym terenie od czerwca 2021 r. Roczny dochód z tytułu prowadzenia przedmiotowej działalności wyniósł 360.161 zł (słownie: trzysta sześćdziesiąt tysięcy sto trzydzieści jeden zł). Wskazuje na to, że Gmina podjęła słuszną decyzję w kwestii prowadzenia parkingu we własnym zakresie.

W międzyczasie gmina przystąpiła do prac projektowych budowy parkingu i w dniu 4 maja 2022 r. uzyskała ostateczne pozwolenie na budowę parkingu przy ul. Krótkiej. We wrześniu br. zapadła decyzja, że inwestycję polegającą na budowie parkingu wykona bezpośrednio spółka Nowe Centrum ze środków własnych.

Oddanie nieruchomości w użyczenie spółce NC w celu budowy parkingu podyktowane było przede wszystkim względami ekonomicznymi i praktycznymi, w zgodzie z przepisami prawa – mówi burmistrz Mateusz Bobek, w którego kompetencji leży oddanie nieruchomości spółce gminnej. Działanie to nie narusza jakichkolwiek norm prawnych, w szczególności w zakresie gospodarowania nieruchomościami. Celem gminy jest przede wszystkim prowadzenie parkingu w sposób kontrolowany, w celu umożliwienia realizacji zadania własnego w zakresie gospodarki komunalnej – jest to możliwe również poprzez powierzenie tych zadań spółce gminnej. Tym bardziej, że spółka swoim zakresem działalności obejmuje również działalność związaną z parkingami – dodaje.

Powierzając to działanie spółce, w której gmina ma 100% udziałów i którą bezpośrednio nadzoruje Burmistrz jako organ wykonawczy gminy, gwarantuje wykonanie inwestycji zgodnie z projektem i pozwoleniem na budowę w określonym czasie. Gmina na bieżąco otrzymuje również informację o przychodach z tej działalności i decyduje o przeznaczeniu środków pozyskanych z tego tytułu przez spółkę.

Konkluzja jest jedna- poprzednia decyzja podjęta w 2009 r. o wydzierżawieniu nieruchomości na okres 10 lat z przeznaczeniem na budowę parkingu nie przyniosła oczekiwanego skutku w postaci wybudowania parkingu przez dzierżawcę i zadanie to gmina była zmuszona zrealizować we własnym zakresie. Czy takie rozwiązanie jest korzystne dla gminy wydaje się być pytaniem retorycznym.

Przesyła: Rzecznik prasowy Burmistrza Międzyzdrojów

 
error: Nie posiadasz zgody do kopiowania zawartości ze strony.